زبان پارسیگ از دید زبانشناسان چگونه رده‌بندی می‌شود؟
زبان پارسیگ در زبانشناسی از گروه زبان‌های ایرانی میانه است که از زبان‌های هندو-اروپایی ریشه گرفته است. این زبان ایرانی، در جرگه زبان‌های ایرانی غربی و از گروه جنوبی زبان‌های ایرانی غربی است. نزدیکترین هم‌خانواده آن، زبان پهلوانیگ یا پهلوی یا پارتی است که گاهی پهلوی اشکانی نیز می‌نامندش.

Nigerišnīhāy ī uzwānšnāsān abar uzwān ī Pārsīg čē hast ud čiyōn radagēn estēd?
Uzwān ī Pārsīg andar uzwānšnāsīg az grōh ī uzwānān ī Ērānīg ī mayānag hast kē az uzwānān ī Hidūg-Ōrōpē rēšagēnēd. Ēn uzwān ī Ērānīg andar dastag ī uzwānān ī dōšastar Ērānīg  ud az grōh ī rapihwintar hast. Nazdist hamdūdag-iš, uzwān ī Pahlawīg ayāb Partawīg hest kē gāhīhā ān rāy Pahlawīg ī Aškānān-iz nāmādiš.