در زبان پارسیگ درباره بیشتر رده‌ها و مناصب ارتش و درباری آن روزگار سخن رفته است که همین واژگان سپس به تازی ترجمه شدند و ترجمه‌ی آن‌ها به زبان‌ها خاورمیانه رسیده است. برخی از این رده‌ها و پایگان (:مناصب) بدین گونه‌اند:
شاه، حاکم محلی
šāh
پادشاه، شاه توانمند
pādixšāy
فرمانروا
sāstār, framāndār
شاهبانو، ملکه
bāmbišn
شاهزاده
šāhpuhr (برای پسران)
 (برای دختران)šāhduxt, bidaxš
 (همگانی) bagpuhr , baγpuhr
نجیب زاده
ēr , abarmānīg , āsnūdag, āsīndag, āznāwar
خاندان سلطنتی
wāspuhr
فتوا دهنده، وزیر
wizīr , wičēr
نخست وزیر، وزیر اعظم، بالاترین پایه پس از شاه
wuzurg framāndār
دستور، وزیر بسیار توانگر
dastwar
خواجه حرمسرا
šabestānbad
وزیر دربار
darbad, darīgānbad
رئیس تشریفات
andarmān kārān sārdār, niwēdbad, darīgān sālār
ساقی دربار
maydār
مشاور دربار
handarzbad
حکمران بخشی از قلمرو شاهنشاهی ایران
šahrdār
والی، شهربان= ساتراپ
šahrab
ژنرال
spāhbad
ژنرال کشور، امیر کل
Ērān spāhbad
ژنرال پاذوس، پاذوس‌ها یکی از چهار سوی شاهنشاهی ایران در زمان ساسانی بوده‌ است
pāygōsbān
ژنرال منطقه
kustagbad
ارتش جاویدان
pōštīgbān
رئیس ارتش جاویدان
pōštīgbān sālār
فرمانده ارتش جاویدان
hazārbad
مرزبان
marzbān
نگهبان قلعه
dizbad
نگهبان ارگ
argbad
مسئول اسلحه خانه
zēnbad
مسئول اسطبل‌ها (میرآخور)
axwarrbad
دامپزشک اسب‌های سوارکاران
stōr-bizešk
مسئول پشتیبانی ارتش ایران
Ērān hambāragbad
نگهبان گرازها
warāzbad
مسئول شکارگاه‌های شاهنشاهی
naxčīrbad
مسئول آذوقه
grastbad
مسئول زندان
zēndānbad
زندانبان
zēndānīg
فرمانده سواره نظام
aspbed
سواره نظام
aswārān
رئیس یگان فیل‌سوار
pīlbān
دربان، نگهبان کاخ، قاپوچی
barbad
مرزبان‌ ارمنستان و گرجستان
bidaxš
مرزبان خراسان و مشرق ایران
kanārag
مرزبان میانرودان (بین‌النهرین) در مغرب ایران
mehmōγān , mesmōγān
سردار پیاده نظام
pāygān sālār
پیاده‌نظام
pāygān
سرباز
laškarīg
مسئول یگان دریایی
nāwbad
شورای خواص
wuzurgān
شورای عوام
āzādān
امور مالیه، کشاورزی، صنعت، تجارت و دارایی
wāstaryōšān
وزیر امور مالیه، کشاورزی، صنعت، تجارت و دارایی
wāstaryōšbad
خزانه‌دار
ganzwar, ganǰwar
دیوان ، اداره
dēwān
دبیر یا منشی عضوی از دیوان دربار ساسانی است؛ در دربار ساسانی دبیران بسیار ارزشمند بودند زیرا خواندن و نوشتن در ایران از ارزش بسیار بالایی برخوردار بوده است. دبیران دارای پایه‌ای هم‌تای وزیران دربار داشته‌اند
dibīr
دبیر کل، منشی باشی دربار
Ērān dibīr
منشی عدلیه
dād dibīr
منشی عواید شاهنشاهی
šahr āmār dibīr
منشی عواید درباری
kadag āmār dibīr
منشی خزانه شاهنشاهی
ganǰ āmār dibīr
منشی اسطبل‌های شاهنشاهی
āxwar āmār dibīr
منشی آتشکده‌های شاهنشاهی
ātaxš āmār dibīr
منشی امور خیریه
rawāngān dibīr
مسئول بایگانی
māyagānbad
موبد؛ روحانی ساده در کیش زرتشتی
mōwbad
رئیس روحانیون دربار
mōwbadān mōwbad
قاضی
dādwar
رئیس اصناف و تجار
hūtaxšbad
رئیس بازاریان
wazārbad