با اینکه تازیان و گذر زمان خواهان نابودی نوشته‌های پزشکی این زبان بودند؛ لیکن هنوز برخی از مادیان‌هایش برای ما بازمانده‌ است. در فهرست زیر؛ شماری از واژگان کالبدشکافتی این زبان را به شما دوستاران و زبان‌آموزان پارسیگ می‌گزارم. در فرسته‌های آینده درباره بیماری‌های شناخته شده در این زبان نیز به بحث می‌نشینیم
سمت‌ها و سوی‌های کالبدشکافی↔️
sūy, kust
چپ⬅️
hōy
راست➡️
dašn
خلفی🔁
pas, pasēn
جلویی🔂
pēš, pēšēn
فوقانی⬆️
azabar, abar
تحتانی⬇️
azēr
بالا⏫
ul
پایین⏬
ēr
بدن🕴🏻
tan, kālbod, kirb
اندام
handām
صورت😀
rōy, dēm, čihrag
سر👤
sar, kamāl
سینه
sēn, sēnag, war
دست🖐
dast
پا
pāy
شکم
škamb
پوست
pōst
گوشت🍖
gōšt
چربی
čarbišn, pih
استخوان☠️
ast, astxwān
مفصل
āranǰ
مزاج‌ها
xwēy
خون❤️
xōn
صفرا💛
 zahrag
بلغم💚
balgam, lišp
ادرار🤢
mēšag
نطفه، منی
šuhr
مدفوع، غایط💩
rīyišn, guh
اندام‌ها و اجزای سر:
مو👩🏻‍⚖️
mōy
پیشانی
ānīg
پس سر، قفا
waγdān, (pas) waγdān
چشم👀
čašm, dōyasr, aš
مردمک👁
tīdag, syāhag
مژه
miǰag
پلک
pēš ī čašm
گوش👂🏻
gōš
بینی👃🏻
wēnīg
تیغه بینی👃🏻
dēwār ī mayān ī wēnīg
لب👄
lab
دندان
dandān
لثه
azēr ī dandān
دهان😸
zafar, dahān
زبان👅
uzwān, zuwān
جمجمه💀
mastarag
مغز
mazg
عصب
pay
گردن
gardan
اندام‌های میان‌تنه
نای
nāy
گلو
glūg, grēw
پستان
pistān
ریه
suš
قلب
dil
رگ
rahag, rag
معده
kumīg,  aškambag, aškmb, mulān
طحال
spurz, spul
روده
rōdīg
کلیه
gurdag
کیسه صفرا
zahrag pōšišn
کبد
ǰagar
امها و احشا
uruspar
مثانه
mēzdān
ناف
nāfag, nāf
رحم، زهدان
gabr, grāb, pusyān, zahār
آلت ادرای/ میزاه (زنانه و مردانه)
mēzūg
شرمگاه(مردانه)
zahār, kirēm, swal / gyawr
شرمگاه (زنانه)
zahār, kirēm, drēm
آلت تناسلی مردانه
kēr
بیضه (در مردان)
gund
سرین، باسن
srēnag, srēnōg
مخرج، دُبُر
kūn
اندام‌های جنبشی پایینی و بالایی
مفصل ران به لگن (تهیگاه)
haxt
لنگ
pedištān
ران
haxt, rān
زانو
zānūg, šnōg
غوزک پا
zang
قسمت جلویی پا
frabd
قسمت خلفی/زیرین پا
haxi
کتف
dōš, suft
بغل
kaš
محور اتصال کتف به سینه

بازو
bāzā
آرنج
arešn, ārešn, āranǰ
مشت
mušt
انگشت
angust
قسمت خلفی انگشت
pas angust
قسمت جلویی انگشت
pēš angust
ناخن💅🏻
nāxun