Uzwān ī Pārsīg- زبان پارسیگ (پهلوی ساسانی)

Ēw turēnag pad rāy ī hammōzišn ī uzwān ī Pārsīg hest-این وبلاگ برای آموزش زبان پارسیگ است

۱۳ مطلب با موضوع «آموزش پایه» ثبت شده است

بنْ‌مایه(:مرجع) شناسی زبان پارسیگ

برخی از دوستاران و کنجکاوان و ضد البته پژوهندگان امروز و فردای دهلیز ما پیام داده بودند که این واژگان را از کدام سرچشمه می‌آورید و ما  واقعا شیفته واژگان  این شیرین زبان پارسیگ شدیم

۱ نظر Hamdādēstānān ۰ Hamēstarān ۰
1

پارسیگ با پهلوانیگ چه تفاوتهایی دارند؟

تا سالیان درازی از روزگار کهن اسلامی تا چند دهه پیش پنداشته میشد که زبانهای پارسیگ و پهلوانیگ یک زبان بوده و این دگرش ها و ناهمسانیهای لهجه ای یا گویشی این زبانهاست. برای نمونه شادروان استاد معین -که خدایش در بهشتش کناد- پارسیگ را پهلوی ساسانی (جنوبی) و پهلوانیگ را پهلوی اشکانی (شمالی) میداند. این دیدمان و نگرش به این زبانها، تا نسل پس از شادروان استاد معین ادامه داشت تا آنکه پس از واکاویهای زبانشناختی، زبانشناسان این دو زبان را جدا از هم دانستند. یکی از دلایل جدا بودن این دو زبان، ساختها و صرف واژگانشان است، برای نمونه واژگان پارسیگ در اَسْتِش(:حالت) وابستگی، با واژه ئی (ī) در میان دو واژه آنها را به همدیگر وابسته میسازد

مانند
چراغ سبز
Čirāγ ī sabz

ولی در پهلوانیگ این چنین نیست. بیشتر اوقات واژگان بهم دیگر به میانجیگری واکی بهم نمی پیوندند و گاهی با واژه  چی(čē) که در میان هر دو واژه میایند، مشخص میشوند.

برای نمونه
چهره الهی
Čihrag baγānīg
شب شنبه
Šab čē šambat

از دیگر دگرشهای این دو زبان فرایندهای واژگانی و واجی آنهاست
در پهلوانیگ افزون بر واج های اصیل یاد شده پارسیگ، واجهای

β
δ
ž
γ

وجود دارند. که هر کدامشان دارای صدای ویژه بخود هستند و تنها دو واج /غ/ و /ژ/ به پارسیگ نیز رسوخ کرده اند. واجهای دیگر پهلوانیگ در زبان پارسی نو آغازین کاربرد داشته اند که به دیسه واتهای /ذ/ و /ڤ/ در نوشته های سده های آغازین اسلامی بکار برده میشده است
همین گوناگونی و دگرش واجی منجر شده که پهلوانیگ برخی واژگان را به شیوه خودش صرف کند و گاهی کار را برای زبانشناسان سخت کند. برای نمونه

روز
rôz (prs)
rôž (phl)

دریا
daryāb (prs)
zrēh (phl)

بَغ، خداوندگار
bag, bay (prs)
βaγ, baγ (phl)

خدای نژاد، بغچهر
bagčihr, bayčihr (prs)
baγžihr (phl)

نیوشیدن، شنیدن
niyôxšīdan (prs)
niγôšādan (phl)

افزون بر فرایندهای واجی گفته شده، ساختار جمله بندی در پهلوانیگ دگرگون تر از پارسیگ است

برای نمونه
و پس از رحلت فرستاده، اوزّی آموزگار، این گواهی را که در میان سپاهیان دید، به همه مومنان داد

ud až paš frēštag parniβarān, dād im wigāhīft Uzzi ammôžag ô hamag dēn, čē-š dīd andar ispēr (phl)

ud az pas frēstag wizārd, dād ēn gugāyīh rāy Uzzi ī hammôzāg ô hamag dēn, čē-š dīd andar spāh (prs)

در فرسته های آینده درباره این تفاوتها بیشتر میپردازیم
                               نوشته ای پهلوانیگ به دبیره مانویان همراه با نگارگری ایرانی

۰ نظر Hamdādēstānān ۰ Hamēstarān ۰
1

نگرندگی یا مناظره در ادب پارسیگ

یکی از نشانه‌های پویندگی هر زبانی، اندازه بار ادبی و شیوه‌های ادبی آن زبان است. پارسیگ با آنکه زبانی باستانی بشمار می‌رفته ولی دارای ادبی پرمایه و پرباری در برخی زمینه‌ها ست. یکی از زمینه‌هایی که ادب پارسیگ در آن خوش درخشیده است؛ نِگرَندگی یا مناظره است. چکامه(:شعر) درخت آسوریک یکی از نوشته‌های دلکش و زیبای نگرندگی در این زبان است که برایتان بارگذاری می‌نمایم.
و اما داستان درخت آسوریک چیست؟ درخت آسوریک گفتگویی میان دو شهرگانی آن روزگاران یعنی ایرانیان و سامیان است. بز در اینجا نماینده شهرگانی ایرانی و درخت خرما که بانام درخت آشوری(آسوری) شناخته شده؛ نماینده شهرگانی میانرودان است. این چکامه در اصل به زبان پهلوانیگ (پارتی/اشکانی) بوده و سپس به زبان پارسیگ ترجمه شده است؛ باری شمار بسیاری از واژگان و شیوه‌های واگویشی پهلوانیگ در این نوشته بچشم می‌خورد که شماری از اینها را برایتان در زیر آورده‌ام.
روز=rōž  =rōz
-iž = -iz=نیز
از=az = až
پای=pāy=pāδ
در فرسته‌های آینده ددرباره برخی از پرسمان‌ها (:مسائل) نوینی که پس از خواندن نوشته‌ با آن روبرو می‌شوید؛ به بحث و سخن می‌پردازیم

دریافت نوشتار اصلی درخت آسوریگ

دریافت ترجمه درخت آسوریگ (ترجمه احسان طبری)

۰ نظر Hamdādēstānān ۰ Hamēstarān ۰
1

کالبدشکافی (:آناتومی) در پارسیگ

با اینکه تازیان و گذر زمان خواهان نابودی نوشته‌های پزشکی این زبان بودند؛ لیکن هنوز برخی از مادیان‌هایش برای ما بازمانده‌ است. در فهرست زیر؛ شماری از واژگان کالبدشکافتی این زبان را به شما دوستاران و زبان‌آموزان پارسیگ می‌گزارم. در فرسته‌های آینده درباره بیماری‌های شناخته شده در این زبان نیز به بحث می‌نشینیم
سمت‌ها و سوی‌های کالبدشکافی↔️
sūy, kust
چپ⬅️
hōy
راست➡️
dašn
خلفی🔁
pas, pasēn
جلویی🔂
pēš, pēšēn
فوقانی⬆️
azabar, abar
تحتانی⬇️
azēr
بالا⏫
ul
پایین⏬
ēr
بدن🕴🏻
tan, kālbod, kirb
اندام
handām
صورت😀
rōy, dēm, čihrag
سر👤
sar, kamāl
سینه
sēn, sēnag, war
دست🖐
dast
پا
pāy
شکم
škamb
پوست
pōst
گوشت🍖
gōšt
چربی
čarbišn, pih
استخوان☠️
ast, astxwān
مفصل
āranǰ
مزاج‌ها
xwēy
خون❤️
xōn
صفرا💛
 zahrag
بلغم💚
balgam, lišp
ادرار🤢
mēšag
نطفه، منی
šuhr
مدفوع، غایط💩
rīyišn, guh
اندام‌ها و اجزای سر:
مو👩🏻‍⚖️
mōy
پیشانی
ānīg
پس سر، قفا
waγdān, (pas) waγdān
چشم👀
čašm, dōyasr, aš
مردمک👁
tīdag, syāhag
مژه
miǰag
پلک
pēš ī čašm
گوش👂🏻
gōš
بینی👃🏻
wēnīg
تیغه بینی👃🏻
dēwār ī mayān ī wēnīg
لب👄
lab
دندان
dandān
لثه
azēr ī dandān
دهان😸
zafar, dahān
زبان👅
uzwān, zuwān
جمجمه💀
mastarag
مغز
mazg
عصب
pay
گردن
gardan
اندام‌های میان‌تنه
نای
nāy
گلو
glūg, grēw
پستان
pistān
ریه
suš
قلب
dil
رگ
rahag, rag
معده
kumīg,  aškambag, aškmb, mulān
طحال
spurz, spul
روده
rōdīg
کلیه
gurdag
کیسه صفرا
zahrag pōšišn
کبد
ǰagar
امها و احشا
uruspar
مثانه
mēzdān
ناف
nāfag, nāf
رحم، زهدان
gabr, grāb, pusyān, zahār
آلت ادرای/ میزاه (زنانه و مردانه)
mēzūg
شرمگاه(مردانه)
zahār, kirēm, swal / gyawr
شرمگاه (زنانه)
zahār, kirēm, drēm
آلت تناسلی مردانه
kēr
بیضه (در مردان)
gund
سرین، باسن
srēnag, srēnōg
مخرج، دُبُر
kūn
اندام‌های جنبشی پایینی و بالایی
مفصل ران به لگن (تهیگاه)
haxt
لنگ
pedištān
ران
haxt, rān
زانو
zānūg, šnōg
غوزک پا
zang
قسمت جلویی پا
frabd
قسمت خلفی/زیرین پا
haxi
کتف
dōš, suft
بغل
kaš
محور اتصال کتف به سینه

بازو
bāzā
آرنج
arešn, ārešn, āranǰ
مشت
mušt
انگشت
angust
قسمت خلفی انگشت
pas angust
قسمت جلویی انگشت
pēš angust
ناخن💅🏻
nāxun

۰ نظر Hamdādēstānān ۰ Hamēstarān ۰
1

فرگرد بیست و یکم شایست و ناشایست

شایست و نشایست (šāyist nē šāyist) یکی از مادیان های پارسیگ در زمان پیشا-اسلامی است. این نوشته دارای ۲۳ فرگرد (fragard) یا فصل است که در هر فرگردی به بررسی یکی از احکام دین زرتشتی میپردازد. شیوایی نوشتار و سادگی آن میتواند یاریهای سودمندی را در راستای زبان آموزی پارسیگ برایتان به ارمغان آورد
در این فرسته ما به فرگرد ۲۱ میپردازیم که درباره اندازه گیری سایه ساعت آفتابی برای مشخص شدن زمان درست نمازهای شبانروزی زرتشتیان است. گفتنی است که در این فرگرد ما با چند واژاک اخترشناختی و یکای اندازه‌گیری درازا آشنا خواهیم شد که جداگانه درباره یکایکشان به بحث و سخن می‌نشینیم.
واژگان💯:

♋️karzang
خرچنگ، برج خرچنگ، سرطان، برابر تیرماه
šēr♌️
شیر، برج شیر، أسد، برابر امردادماه
hōšag♍️
خوشه، برج خوشه، سنبلة، برابر شهریورماه
tarāzūg♎️
ترازو، برج ترازو، میزان، برابر مهرماه
gazdum♏️
کژدم، برج کژدم، عقرب، برابر آبان‌ماه (نکته: به پارسیگ این جاندار را کَزدُم یعنی دارنده دم گزنده می‌نامند ولی در پارسی آن را کژدم به معنای دم کج می‌خوانند)
♐️nēmasp
نیم‌اسب، برج نیم‌اسب/کماندار، رامی/ قوس، برابر آذرماه
wahīg♑️
بَهی، برج بهی/ بزغاله، جَدی، برابر دی‌ماه
dōl♒️
دول، برج دول/دلو/ آبکش، دلو، برابر بهمن‌ماه
māhīg♓️
ماهی، برج ماهی/ ماهیان، حوت، برابر اسفندماه
warrag♈️
برّه، برج بره، حَمَل، برابر فروردین‌ماه
gāw♉️
گاو، برج گاو، ثور، برابر اردیبهشت‌ماه
dōpahikar♊️
دوپیکر، برج دوپیکر، جوزاء ،برابر خردادماه
nēmrōz🔆
نیمروز، ظهر
panǰ-ēk🕑
یک پنجم، پنج‌یک
sē-ēk🕓
یک سوم، سه‌یک
gām ī dō pāy👣
گام دوپای، یکی از یکاهای روزگار ساسانی است و برابر ۵ فوت دانسته شده
gām👟
گام، یکی از یکاهای روزگار ساسانی است و برابر ۱۲ اینچ دانسته شده
axar✨
اختر، ستاره، برج، صورت فلکی. در نوشته‌های پارسیگ بیشتر به معنای برج و صورت فلکی است تا ستاره

۰ نظر Hamdādēstānān ۰ Hamēstarān ۰
1

پژوهشی درباره کارواژه‌های پارسیگ و فارسی نو

یکی از ویژگی‌های زبان پارسیگ توانایی بی‌مرز در ساختن کارواژه (:فعل) است. پیشوندها و ساخت‌های کارواژه‌ای ساده ولی راه‌انداز و کارگر منجر شده که پارسیگ از دید شمار کاروا‌ژه‌ای بی‌همتا باشد و بتوان آن شیوه‌های کارواژه‌سازی را الگویی برای پارسی نو در نظر داشت. گفتار (:مقاله‌) زیر به بررسی این توانایی می‌پردازد. امیدوارم که از آن خوشتان بیاید. این گفتار را می‌توانید از پیوند زیر دریافت نمایید

دریافت پژوهشی درباره کارواژه‌های پارسیگ و فارسی نو

۰ نظر Hamdādēstānān ۰ Hamēstarān ۰
1

پژوهشی درباره واژگان عالمانه زبان پارسیگ

واژگان عالمانه یا دانشورانه؛ واژگانی هستند که تنها در نوشته‌های دانشی و خرددوستی (:فلسفی) و چَم‌ْگویی (:منطقی) یافت می‌شوند. این واژگان بیشتر دارای دیسه‌ها و واگویش‌های کهن هستند. برای نمونه کارواژه‌ی یَشْتْن (yaštan) که دیسه‌ی کهن واژه جشن در زبان‌های ایرانی میانه و نو است برای جشن گرفتن و شادی کردن و ستودن آمده است. در پیوند زیر یکی از پژوهش‌های خوب درباره واژگان عالمانه در زبان فارسی نوین شاهنامه فردوسی است.

دریافت پژوهشی درباره واژگان عالمانه

۰ نظر Hamdādēstānān ۰ Hamēstarān ۰
1

میوه‌ها، سبزی‌ها و گیاهان در زبان پارسیگ

میوه🍏
mēwag, bar
گیاه🌱
urwar, gyāw, gyāh
درخت🌳
dār, draxt
ادویه🍱
abzār
سیب🍎
sēb
گلابی🍐
umrōd
موز🍌
mōz
هندوانه🍉 (بعدها نام خربزه برای میوه‌ای که امروز بدان نامور و شناساست، تغییر یافته ست)
xarbīzag
انگور🍇
raz, angūr
حنظل🍈 (هندوانه ابوجهل)
kapast, kabast, kawast
آلو🍑
ālūg
هلو🍑
šiftālūg
انجیر
anǰīr
بِهْ
bēh
توت🍓
tūt
خرما
xormā
شفتالو
šaftālūg
زردآلو
zardālūg
سنجد
sernǰid
نارگیل
anārgēl
انار
anār
بادنجان=بادمجان
wātangān(?)
خیار🥒
xyār
جو
ǰaw
گندم🌾
gandum
برنج🍚
brinǰ
باقالا=باقالی
girgir
عدس
winūg
نخود
naxōd
غله🌾
ǰōrdā, ǰordā
فلفل🌶
pelpel
دارچین
dārčīn
زعفران
kurkum, zarparān (?)
پیاز
payāz, sōx (?)
زردچوبه
zardčōbag
سوسنبری☘️
sīsīmbar
تره☘️
gandanāg, tarrag
ریحان🌿
spahrm, ispahram, sparγam
ریشبز= افدرا☘️
hōm
اسفناج🍀
spanāg
گشنیز🍀
gašnīz
نعنا🌿
nānūg
کرفس🍃
karafs
زردک🥕
zardak
کنجد
kunǰid
زیتون🥃
zayt
پسته
pistag
بادام
wādām
فندق
pondik
گردو
gōz
بلوط
balūt

۰ نظر Hamdādēstānān ۰ Hamēstarān ۰
1

شمارگان در زبان پارسیگ

شماره‌ها در زبان پارسیگ همچون فارسی نو ست لیکن برخی از قاعده‌های فارسی مانند نون میانی را دربرندارد. نون میانی واجی است که در برخی نام‌های شمارگان دهگانی بکار برده می‌شود مانند سینزده (sīnzdah-در گویش اسپهانی)، شانزده (šānzdah- در فارسی نو) و نونزده (nūnzdah-در گویش اسپهانی). از اینرو شیوه صرف آن‌ها همچون یکان‌هاست. و اما شمارگان به پارسیگ:
شماره🔢
ōšmār , mar , marag, sāg, ōšmārag
شمردن#️⃣
ōšmurdan , ōšmārēn
حساب کردن
āmār , ōšmārag, āmārišn
دانش حساب
Ōšmārišn , Ōšmār
شمارگان عادی
یک1️⃣
ēk, ēw, ē
دو2️⃣

سه3️⃣

چهار4️⃣
čahār
پنج5️⃣
panǰ
شش6️⃣
šaš
هفت7️⃣
haft
هشت8️⃣
hašt
نه9️⃣

ده🔟
dah
یازده
yāzdah
دوازده
dwāzdah
سیزده
sēzdah
چهارده
čahārdah
پانزده
pānzdah
شانزده
šāzdah
هفده
haftdah
هژده
hašdah
نوزده
nōzdah
بیست
wīst
بیست و یک
wīst ud ēk
بیست و دو
wīst ud dō
سی
sīh
چهل
čehel
پنجاه
panǰāh
شست (شصت)
šast
هفتاد
haftād
هشتاد
haštād
نود
nawad
سد (صد)
sad - ē sad
سد و یک
sad ud ēk
سد و یازده
sad ud yāzdah
سد و سی و شش
sad ud sīh ud sē
دویست
dō sad
سیسد (سیصد)
sē sad
چهارسد (چهارصد)
čahār sad
هزار
hazār
یکهزار
ēk hazār- ē(w) hazār
یکهزار و یک
ē hazār ud ēk
یکهزار و سیسد و شست و پنج
ē hazār ud sē sad ud šast ud panǰ
دوهزار
dō hazār
سه‌هزار
sē hazār
سدهزار (صدهزار) = بیور
bēwar
شمارگان ترتیبی
به مانند فارسی با پسوند ـُم (-um) شمارگان به دیسه ترتیبی درمی‌آیند. ولی چهار شماره نخست در دیسه‌های باستانی‌تری هستند و از این قانون پیروی نمی‌کنند
نخست= یکم🥇
naxust(ēn) ,fradum, fratum, nazdist
دوم=دیگر🥈
dudīgar, didum
سوم=سه‌دیگر🥉
sidīg(ar), sēdīg(ar)
چهارم🎖
tasum, čahārum
پنجم🏅
panǰum
یازدهم
yāzdahum
بیست و یکم
wīst ud ēkum
هزار و ششم
hazār ud šašum
همچنین در تاریخ‌نگاری ایرانی از واژه‌ای بنام «سَخْت» (saxt) استفاده می‌شده که به مانند همین پسوند کار می‌کرده است. این پسوند در سنگنبشته‌های هخامنشیان، اشکانیان، سکایی‌های تُمْشُق، سغدی‌ها و ساسانیان به فراوانی بکار گرفته شده است. برای نمونه
چهاردهم
čahārdah saxt
شمارگان برخه‌ای (کسری)
با افزودن واژه ēk پس از شماره آن را پدید می‌آرند.
نیم
nēm
یک سوم=سیک
sē ēk
یک چهارم=چارک
čahār ēk

۰ نظر Hamdādēstānān ۰ Hamēstarān ۰
1

رنگ‌ها در زبان پارسیگ

نام رنگ‌ها در زبان پارسیگ بسیار به نام‌های فارسی نو ، کردی ، لری و بلوچی مانسته است. این نام‌ها بدین گونه‌اند:
رنگ🌈
rang, gōn, gōnag
سرخ❤️
suxr, suhr
قرمز❤️
karmīr
صورتی، گلگون💓
gulgōn(ag) , wardēn , gulēn , wārēn
ارغوانی
argawān
زرد💛
zard
قهوه‌ای (قهوه‌ای به سرخ گرایسته)
bōr
 آبی💙
xašēn
سبز💚
sabz
سبز-آبی
kāskēnēn
بنفش💜
wanafš
نیلی
nīl
آبی آسمانی
lāǰward, rāǰward
سیاه🖤
syā
آبنوسی
abnūsēn
عنبری
ambarēn
سفید
sapēd , ārūs, ālūs
کبود
kabōd
خاکی
xākēn
طلایی
zarrēn
نقره‌ای
asēmēn, arǰatēn
زیتونی
zaytēn
زمردین
uzumburdēn
فیروزه‌ای
pērōzagēn
برنزی، برنجی
brinǰēn , bringēn

۰ نظر Hamdādēstānān ۰ Hamēstarān ۰
1