پارسیگ از اندک زبان‌های میانه ایرانی ست که دارای شمار بالایی از واژگان گیتاشناختی است. این اندازه از واژگان به بهانه کشورگشایی ساسانیان و ارج‌نهاندن ایرانیان به زمین و پدیده‌های بر روی آن بوده است. گستره واژگان از سنگنبشته‌های شاهپور یکم ساسانی تا نسک‌های روزگار اسلامی همه و همه از نامجایها و اصطلاحات گیتاشناختی بهره‌جویی کرده‌اند.
و اما نام برخی از کشورها، نژادها، طایفه‌ها، اصطلاحات و پدیده‌های گیتاشناختی در زبان پارسیگ:
شرق، مشرق➡️

xwarāsān

غرب، مغرب⬅️

xwarwarān, xwarōfrān, xwarnifrān

شمال⬆️

abāxtar

جنوب⬇️

nēmrōz, ērag

نصف النهار🌐

nēmrōzān

جلگه، زمین پست

ēr , ērag

کوه🗻

gar, kōf

رود

rōd

دریا🎑

zrēh , daryāb

دریاچه⛲️

war

اقلیم، قاره🗺

kišwar

کشور🗾

šahr, būm

ایالتدار

šahrab

پایتخت

šahrestān

شهر

deh, šahr

روستا

rōstāg, wis

قبیله🗿

zand

طایفه

wēs

خاندان

dūdag

============
سمرقند

Samargand

سُغد= تاجیکستان کنونی

Sugd, Suwd, Sūd, Sugl, Sūl

خجند

Xuǰand

تاشکند

Čāč

بخارا

Buxārag, Wuxārag

بلخ

Baxl , Balx

خوارزم

Xwārazm

هون‌ها، حیاطله= نام نژادی ترک که در میان چین و ایران جای داشتند

Xiyōnān

مرو

Marw

هرات

Harē, Harēw

توس

Tōs

نیشابور

Nēwšābuhr

قائن

Kāyin

قهستان= نام کهن استان خراسان جنوبی کنونی ایران

Kōhestān, Kōfestān

گرگان

Gurgān

دَهِستان= نام کهن ناحیتی میان ترکمنستان و ازبکستان کنونی که زادبوم پارتیان و داهه‌ها بوده است

Dahestān

اورشلیم

Urišlīm

تیسفون= ایوان مدائن

Tēsibōn, Tēspōn, Tēsifōn

عربستان

Arabestān, Arwastān

بابِل

Bābil

حیره

Hērt

همدان

Ahmadān, Hamadān

ماد

Mād, Māy

کردها، کردستان

Kurdān

شهرزور= شهری در کردستان عراق کنونی

Šahr zōr

عراق

Ērāg, Ērāk

نهاوند

Nihāwand

رشته‌ کوه‌های البرز

Padišxwārgar

گیلان

Gīlān

دیلمان

Dēlamān

تبرستان، طبرستان= مازندران

Tapūrestān, Tapūrān

موصل

Mōsil

دیاربکر

Āmidōs

سوریه

Šām, Sūrīg būm

یمن

Yaman

افریقا

Frīkā

کوفه

Kōfā

مکه

Makkā

سیستان

Sagestān

بلوچ‌ها= بلوچستان

Balōčān

زابلستان

Zāwulestān

کرمان

Kirmān

پارس

Pārs

تخت جمشید

Sadistūn

خلیج فارس

Pōidīk

دریای عمان و تنگه هرمز

Sadwēs

شوش

Šūs

انطاکیه

Andiyōg

فرات

Frāt

دجله

Diglit , Digtal

هجر= بحرین

Hagar

جی= اصفهان

Gay , Gaw , Spāhān

آذربایجان

Ādurbāygān

گنجه

Ganzag

آمل

Āmōl, Āmuy

بغداد

Bagdād

هندوستان

Hidūstān

ترکستان

Turkistān

چینستان= چین

Čīnestān

ارمنستان

Armin

گرجستان

Gurǰastān

قفقاز

Kōfkās

روم

Hrōm

یونان

Yōnān, Yōnā

توران

Tūrān

اسرائیل

Srāel

فلسطین، یهودیه

Palestīn , Yūdāyā

آشور

Āsūr

مصر

Mudrāy , Agiptōs

حَرّان= نام ناحیتی میان عراق و اردن و سوریه

Harrān

بین‌النهرین

Mayānrōdān

تراکیا=بلغارستان

Trākiyā

موسیا=رومانی و صربستان

Mōsiyā

داکیا= مجارستان

Dākiyā

گوت‌ها= نام قومی آلمانی

Gōt

ژرمنیا=آلمان

Garmāniyā

هیسپانیا=اسپانیا

Ispaniyā

آفریکا=لیبی+ تونس و بخش‌هایی از الجزایر

Āfrikiyā