یادگار بزرگمهر، یکی از اندرزنامه‌های نوشته شده از سخن‌های وزیر اندیشمند بزرگ ساسانی، بُزُرْگْمِهْرِ بُخْتَگان است. بزرگمهر در این اندرزنامه با روش‌های منطقی یا چِم‌گویی و فلسفی یا خِرَددوستی؛ به پند دادن خوانندگان پرداخته است. این پندنامه سترگ ترجمه‌ش به گونه شعر در شاهنامه فردوسی با نام «پند دادن بوزرجمهر نوشین‌روان را» آمده است. نسخه پارسیگ دارای ۲۶۳ اندرز است که بخودی خود گنجی ارزشمند برای هر ایرانی بشمار می‌رود؛ یکی از پندهای وی به گونه نگاره‌ای برایتان فرستاده می‌شود.